STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI 2014 – 2020

1. VIZIUNE
2. OBIECTIVE STRATEGICE
3. OBIECTIVE SPECIFICE
4. TEME ORIZONTALE
5. PRIORITATI
6. ZONE DE INTERVENTIE
 

1. VIZIUNE

Comuna  Tarna Mare  în  viziunea  reprezentantilor  autorităţii  publice  locale  va deveni o comună prosperă şi durabilă până în anul 2020, care:

–   va imbunătăţii condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin asigurarea accesului  la  utilităţile  de  bază,  dezvoltarea  infrastructurii  de  transport  şi crearea de noi locuri de muncă;

–   va   realiza   creştere   economică   prin   atragerea   de   noi   investitori   în agricultura, industrie, servicii, prin oferirea de consultanţă orientate către toate  categoriile  de  populaţie  şi  întreprinzatori,  prin  atragerea  de  noi fonduri  nerambursabile,  prin  creşterea  gradului  de  pregătire  a  resurselor umane din comună;

–   va  sprijini  transformările  din  învăţământul  local  şi  va  menţine  calitatea actului  didactic  şi  a  conditiilor  de  derulare  a  acestuia,  prevenirea  şi combaterea  abandonului  scolar  şi  promovarea  conceptului  de  învăţare continuă,  astfel  încât  toate  categoriile  socio-profesionale  şi  de  vârstă  să participe şi să se identifice cu comunitatea;

–   va  oferi  oportunităţi  pentru  intervenţia  sectorului  privat  în  operaţiunile comunei,  fie  sub  forma  investiţiilor  directe  în  proiecte  izolate,  fie  sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri;

–   va îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum şi garantându-se   protectia   factorilor   de   mediu   şi   utilizarea   eficientă   a resurselor naturale locale.
 

2. OBIECTIVE STRATEGICE

Dezvoltarea  comunei  Tarna Mare,  prin  crearea  şi  susţinerea  unui  mediu  economico  –  social competitiv,  stabil  şi  diversificat,  care  să  asigure  cresterea  economică  şi  cresterea  calităţii  vieţii cetăţenilor constau în:

Asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi al agentilor economici la infrastructura de bază (apă, canalizare, distribuţia  de gaze, căi de transport, telefonie, internet);

Protecţie socială si optimizarea sistemului de sănătate;

Directionarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri de muncă;

Reabilitarea şi modernizarea instituţilor publice conform standardelor europene;

Colectarea  selectivă   a   deşeurilor   menajere   şi   industriale   şi   realizarea   de   platforme conforme cerinţelor legislative;

Îmbunătăţirea reţelei electrice din comună.

Protejarea mediului  prin  conformarea  progresivă  cu  standardele  de  mediu  din  Uniunea Europeana pe care România va trebui să le atingă în totalitate;

Sprijinirea autorităţilor publice locale în prezentarea strategiilor financiare şi de investiţii;

Dezvoltarea unui  proces  comun  de  organizare  pentru  stabilirea  priorităţile  comunităţii, strategia şi acţiunile sale;

Asigurarea de posibilităţi  de  utilizare  a  energiei  termice  şi  gazelor  naturale  pentru majoritatea populaţiei şi agenţilor economici din comună;

Asigurarea condiţiilor pentru  crearea  unor  activităţi  rentabile  în  agricultura,  piscicultură, industrie, servicii;

Luarea de   măsuri   pentru  excluderile   sociale,   a  înlăturării   dezechilibrelor  sociale  şi cresterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale.

Realizarea  obiective  strategice  se  intemeiază  pe  aplicarea  unui  management  care  să conducă  la  dezvoltare  şi/sau  regenerare  rurală,  politicile,  planificarea  strategică,  precum  şi realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii:

-    Introducerea criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie si servicii;

-  Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie, formare profesională si de sănătate publică, ţinând  seama  de  evoluţiile  demografice  nefavorabile  si  de  impactul  acestora asupra pieţei muncii;

-  Folosirea în deciziile investiţionale din fonduri publice pe plan local si stimularea unor asemenea   decizii   din   partea   capitalului   privat   pentru   folosirea   celor   mai   bune tehnologii accesibile, din punct de vedere economic;

-  Corelarea   obiectivelor   de   dezvoltare,   inclusiv   a   programelor   investiţionale,   cu potenţialul si capacitatea de susţinere a capitalului natural;

-  Valorificarea  avantajelor  comparative   ale   comunei  Tarna Mare  în  privinţa   dezvoltării producţiei agricole;

-  Protecţia si punerea în valoare a patrimoniului cultural si natural;

-  Identificare unor  surse  suplimentare  de  finanţare,  în  condiţii  de  sustenabilitate,  pentru realizarea unor proiecte, programe programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, educaţiei, sănătăţii si serviciilor sociale.
 

3. OBIECTIVE SPECIFICE – PORTOFOLIU DE PROIECTE

Proiecte care se doresc să se implementeze în comuna Tarna Mare sunt:

I. DEZVOLTARE ECONOMICA SI COMPETIVITATEA MEDIULUI DE AFACERI
Oferirea de facilitati fiscale pentru investitii noi, in conditiile legislative in vigoare

Elaborarea unui plan strategic de atragere a investitiilor

Promovarea oportunitatilor de investitii prin intermediul mijloacelor online (pagina web) si offline (ghid al investitorului, brosuri, pliante, etc.)

Organizarea de campanii de informare pentru accesare de fonduri europene

Implementarea de programe de formare antreprenoriala si perfectionare profesionala

Promovarea marcilor locale pe plan national si international

Promovarea activitatilor de servicii/mica productie/mestesuguri la nivel local

Construire/amenajare centre de procesare a fructelor, ambalare si vanzare(prune, mere)- gemuri si sucuri de fructe

Amenajarea de uscatorii de fructe

Exploatarea resurselor silvice (pamant de flori, coaja de copac) in vederea colectarii, prelucrarii si vanzarii acestora

Dezvoltarea infrastructurii de acces spre exploatatiile agricole

Infiintarea unui siloz agricol/centru de depozitare a produselor agricole

Organizarea de piete/targuri agroalimentare pentru producatori, de tip en-gros

Organizarea periodica de targuri de produse agroalimentare ecologice

Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescatorilor de animale, a tinerilor fermieri

Revigorarea livezilor de pomi fructiferi

Infiintarea de plantatii vita de vie

Modernizarea si dotarea cu echipamente noi a fermelor de crestere a animalelor

Organizarea de consultari publice periodice intre autoritatile locale si mediul de afaceri

Promovarea parteneriatelor de tip public-privat

II. INFRASTRUCTURA
Reabilitarea si extinderea drumurilor comunale

Modernizare DC5 Tarna Mare-Bocicau-Valea Seaca

Reabilitarea trotuarelor existente si amenajarea de trotuare si alei acolo unde nu exista

Modernizare a 11 km de strazi in comuna Tarna Mare

Reabilitare pod Primarie, paraul Tarna Mare, localitatea Tarna Mare

Reabilitare podet strada Huta, peste paraul Huta, localitatea Tarna Mare

Amenajarea cursului paraului Tarna Mare (etapa a II-a)

Modernizarea si extinderea sistemelor de protectie si siguranta

Imbunutatirea sistemelor de marcaje rutiere

Sisteme de indicatoare cu denumirile strazilor, de intrare/iesire din localitati, semne de circulatie, obiective din comune (institutii publice, monumente)

Sisteme de monitorizare video a drumurilor din comuna

Extinderea retelei de canalizare in satele Valea Seaca, Bocicau si partial Tarna Mare(inclusiv zona Tarna Bai) si racordarea lor la Statia de epurare existenta

Realizarea statiei de epurare si tratarea apelor reziduale in comuna

Extinderea retelei publice de alimentare cu apa in zona Tipuseni, Valea Seaca si zona Tarna Bai

Extinderea retelei de energie electrica in zonele cu potential urbanistic

Realizarea retelei de distributie a gazului metan

Reabilitarea si modernizarea Sediului Primariei

Construirea unui camp fotovoltaic pentru asigurarea consumului de energie electrica al institutiilor publice, inclusiv iluminatul public stradal

Reabilitarea si extinderea drumurilor de exploatare

III. EDUCATIE, CULTURA SI TURISM
Reabilitarea, modernizarea si dotarea unitatilor educationale din comuna

Executie de lucrari de constructii si instalatii la Atelierele si Laboratoarelele Scolii de Arta si Meserii Tarna Mare

Modernizarea si imbunatatirea dotarilor scolare existente

Ateliere si laboratoare SAM Tarna Mare

Modernizarea si dotarea salilor de gimnastica existente

Amenajarea de terenuri de sport

Realizare Stadion comunal tip I in comuna Tarna Mare

Amenajarea curtilor interioare ale unitatilor de invatamant

Infiintare gradinita cu program normal in comuna Tarna Mare

Dezvoltarea de tabere scolare (Tarna Bai)

Reabilitarea si imbunatatirea dotarilor Bibliotecii

Reabilitarea si imbunatatirea dotarilor Caminelor Culturale

Organizarea de evenimente culturale cu participarea publicului larg

Sustinerea infiintarii de trupe, ansambluri, cenacluri, formatii, etc.

Organizarea de evenimente pentru revigorarea obiceiurilor si evenimentelor traditionale

Reabilitarea obiectivelor cultural-religioase

Reabilitarea/modernizarea obiectivelor cu valoare istorica

Amenajarea de locuri de parcare in vecinetatea obiectivelor culturale

Renovarea, restaurarea unitatilor de cult pentru introducerea in circuitul turistic

Biserica Ortodoxa Tarna Mare 1898

Capela Reformata Tarna Mare 1865

Amenajarea altor atractii turisice pentru introducerea in sistemul turistic – Aleea Teilor Seculari

Drumuri tematice si trasee turistice

Organizarea unui muzeu tematic

Reabilitarea, renovarea si modernizarea Bailor Tarna (realizarea de centre de terapie naturista cu structuri de cazare)

IV. SANATATE SI SERVICII SOCIALE
Reabilitarea unitatilor medicale la nivel local

Infiintarea de noi dispensare in satele din comuna

Infiintarea unui centru integrat de servicii sociale pentru sprijinirea persoanelor aflate in situatii de risc sau batrani

Construirea de locuinte sociale

Amenajare cantina pentru saraci

Achizitionarea unei ambulante

Infiintarea unui Centru social pentru copii proveniti din familii cu parinti plecati

Sprijinirea infiintarii de intreprinderi sociale

Identificarea posibilitatilor de stabilire a parteneriatelor locale pentru furnizarea si dezvoltarea serviciilor sociale

Promovarea parteneriatelor locale de tip public-privat in domeniul social

V. SERVICII PUBLICE
Contractarea unei companii private pentru servicii de transport public/achizitionarea de catre UAT a unui mijloc de trasport public local

Amenajarea statiilor de transport in comun

Organizarea de consultari publice periodice pentru identificarea problemelor cetatenilor

Studiu de evaluare a oportunitatii externalizarii unor servicii publice

Perfectionarea personalului administrativ

Schimburi de experienta cu autoritati locale din Romania si/sau din Uniuniea Europeana in scopul adoptarii modelelor de buna practica

Achizitionarea unor utilaje pentru deszapeziri, intretinerea drumurilor

Achizitionarea unei masini de pompieri si dotarea pentru interventii in caz de situatii de urgenta

Utilizarea energiei din surse alternative pentru iluminatul public

Investitii pentru producerea energiei verzi prin valorificarea biomasei

Dotarea cu sisteme de monitorizare video a locurilor publice cu infractionalitate ridicata

Imbunatatirea dotarii serviciului public de politie cu echipamente si infrastructura specifica

Organizarea de campanii de informare cu privire la siguranta cetateanului

Conectarea Politiei Locale la Sistemul National de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Extinderea si modernizarea spatiilor verzi

Crearea spatiilor de joaca pentru copii

Construirea unei baze sportive multifunctionale

VI. MEDIU
Sprijinirea operatorului de salubritate prin identificarea in comun a solutiilor optime privind managmentul deseurilor

Extinderea serviciilor de colectare a deseurilor

Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor

Desfasurarea de campanii de educatie si constrientizare a populatiei cu privire la importanta colectarii selective a deseurilor

Amenajarea spatiilor publice cu pubele de gunoi

Constientizarea agentilor economici cu privire la importanta si procedurile de colectare selectiva a deseurilor

Promovarea colectarii selective a deseurilor de echipamente electrice si electronice

Dotarea cu utilaje si echipamente pentru servicul de gospodarie comunala si salubritate

Achizitie utilaj multifunctional pentru dezapezire si intretinere spatii verzi

Organizarea de campanii de ecologizare a cadrului natural

Realizarea de actiuni de impadurire.
 

4. TEME ORIZONTALE CARE VOR FI AVUTE ÎN VEDERE

4.1 Egalitate de sanse

Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene, egalitatea de șanse constituie unul dintre principiile de intervenţie ale Fondurilor Europene. Problematica promovării egalităţii  de  șanse  în  viaţa  socială  pentru  ambele  sexe  constituie  o  cerinţă  esențială  pentru societatea românească, fiind considerată o componentă de bază a preocupării pentru respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor.

În  elaborarea  strategiei  s-a  urmărit  coordonarea  programelor  şi  politicilor  sectoriale (servicii  sociale,  educaţie,  sănătate)  în  funcţie  de  problemele  teritoriale  în  vederea  eliminării disparităţilor  de  dezvoltare  prezente  în  zonele  rurale  şi  incluziunii  grupurilor  defavorizate  sau expuse riscului.

În  procesul  de  definire  a  problemelor  prioritare  s-a  avut  în  vedere  analizarea  situaţiilor discriminatorii şi promovarea şanselor egale între bărbaţi şi femei, tineri şi vârstnici, majoritari şi minorităţi etnice, nevoilor persoanelor cu dezabilităţi şi promovarea integrării lor în viaţa social si economica.

Comuna Tarna Mare nu se confruntă cu probleme deosebite de egalitate de șanse – analiza indicatorilor nu evidenţiază existenţa discrimării de gen pe piaţa muncii, în domeniul educaţional sau la nivelul altor indicatori generali de dezvoltare umană. Piaţa muncii din comună are de altfel o  capacitate mai  ridicată de a  absorbi forţa  de muncă  feminină  (datorită  specificului  său),  după cum arată ponderea majoritară a industriei textile în ramurile existente în zonă.

4.2. Dezvoltare durabilă
Conceptul   de   dezvoltare   durabilă   desemnează   totalitatea   formelor   şi   metodelor   de dezvoltare  socio-economică,  al  căror  fundament  îl  reprezintă  în  primul  rând  asigurarea  unui echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural.

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul “Viitorul nostru comun”, cunoscut şi sub  numele  de  Raportul  Brundtland:  “dezvoltarea  durabilă  este  dezvoltarea  care  urmărește satisfacerea  nevoile  prezentului,  fără  a  compromite  posibilitatea  generațiilor  viitoare  de  a -şi satisface propriile nevoi”.

Durabilitatea   pleacă   de   la   ideea   că   activitățile   umane   sunt   dependente   de   mediul înconjurător și de resurse. Sănătatea, siguranța socială şi stabilitatea economică a societății sunt esențiale  în  definirea  calității  vieții.  Dezvoltarea  economică  nu  poate  fi  oprită,  dar  strategiile trebuie schimbate astfel încât să se potrivească cu limitete ecologice oferite de mediul înconjurător şi de resursele planetei.

Dezvoltarea durabilă a reprezentat punctul de plecare în definirea direcțiilor de dezvoltare ale  comunei  Tarna Mare  prezentate  în  Strategie,  direcții  prin  care  se  urmărește  transformarea comunităţii analizate într-o societate durabilă.

O  societate  durabilă  este  una  puternică,  sanătoasă  şi  justă.  Indeplinește  nevoile  tuturor oamenilor,   precum   şi   pe   cele   ale   comunităţilor  viitoare,  promovând   bunăstarea   personală, coeziunea şi incluziunea socială şi facilitând oportunităţi egale pentru toată lumea. Pentru aceasta s-au  propus  atât  măsuri  de  dezvoltare  a  infrastructurii  cât  şi  măsuri  pentru  construirea  unei societăţi şi economii puternice, stabile şi susţinute, capabilă să asigure prosperitate şi oportunităţi pentru toți cetățenii, în care costurile sociale şi de mediu sunt suportate de cei care le creează, iar consumul eficient de resurse este încurajat.
 

5. PRIORITATI – DEFINIREA DETALIATĂ A PRIORITĂŢILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ

5.1. Directii de dezvoltare a infrastructurii localitatii transportului

Reprezentantii autorităţilor publice locale au fost preocupati în principal, în ultimii ani, de reabilitarea sau construirea infrastructurii localitătilor componente. Acest lucru este evidentiat de  proiectele  şi  investitiile  în  infrastructură  realizate,  atât  din  fonduri  de  la  bugetul local şi bugetul de stat cât şi din finantări nerambursabile.

Inclusiv strategia de  construire a fost bine aleasă, edilul comunei axându-se mai întâi pe rezolvarea  problemelor  de  asigurare  cu  apă-canal,  electricitate  şi  iluminat  pentru  ca  apoi  să continue pe viitor cu infrastructura de transport, peste retelele subterane de utilităţi.

În acest stadiu se află în momentul de fată infrastructura din comunaTarna Mare, acela de reabilitare a drumurilor comunale si construire a unei imagini vizuale unitare a localitătii.

5.1.1.   Obiectiv   general:
Îmbunătătirea   infrastructurii   fizice   a   comunei   pentru   sprijinirea dezvoltării socio-economice durabile.

5.1.2. Obiective specifice:
-Cresterea   gradului   de   atractivitate   al   comunei   prin   crearea   unei   imagini   unitare   a localitătilor  componente  (arhitectură,  coloristică,  spatii  verzi,  alei  pietonale,  parcări,  mobilier “urban”).

-Asigurarea  accesului  la  tehnologiile  moderne  şi  la  tehnologia  informatiei  pentru  toti locuitorii comunei prin sustinerea investitiilor în sisteme de comunicatie de ultimă oră.

-Îmbunătătirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu zonele urbane prin reabilitarea şi modernizarea  retelei  de  drumuri  comunale  în  vederea  asigurării  unui  acces  mai  facil  şi  rapid pentru toti locuitorii comunei, atragerii investitorilor şi diversificării economiei locale.

-Cresterea standardului de viată al cetătenilor şi asigurarea conditiilor de bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea accesului la utilităţi pentru toti locuitorii comunei.

5.1.3. Activităţi:
Obiectivul operational “Îmbunătăţirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu zonele urbane  prin  reabilitarea  şi  modernizarea  retelei  de  drumuri  comunale  în  vederea  asigurării unui   acces   mai   facil   şi   rapid   pentru   toti   locuitorii   comunei,   atragerii   investitorilor   şi diversificării economiei locale

Obiectivul  operational  “Cresterea  gradului  de  atractivitate  al  comunei  prin  crearea  unei imagini unitare a localităţilor componente (arhitectură, coloristică, spaţii verzi, alei pietona le, parcări, mobilier “urban”)”

Obiectivul   operational   “Cresterea   standardului   de   viată   al   cetătenilor   şi   asigurarea conditiilor  de  bază  ale  unui  trai  modern,  la  nivelul  standardelor  Uniunii  Europene,  prin asigurarea accesului la utilităţi pentru toti locuitorii comunei”

Obiectivul  operaţional  “Asigurarea  accesului  la  tehnologiile  moderne  şi  la  tehnologia informaţiei pentru toti locuitorii comunei prin sustinerea investitiilor în sisteme de comunicatie de ultimă oră”.

5.2. Directii de dezvoltare domeniu Managementul unui mediu sustenabil
Administratia  publică  locală  din  comuna  Tarna Mare  a  avut  ca  principală  preocupare protectia mediului înconjurător şi dezvoltarea serviciilor pentru populatie adoptând o atitudine de limitare a efectelor poluante ale interventiei omului în natură. Astfel, pe parcursul ultimilor ani a întreprins initiative de conservare şi protejare a mediului înconjurător prin proiecte de colectare şi epurare  a  apelor  uzate  menajere,  colectarea  şi  transportul  deseurilor,  limitarea  poluării  prin implementarea sistemelor alternative de încălzire ce utilizează energie nepoluantă. De asemenea, s-au realizat investitii în crearea/amenajarea de spaţii verzi în zonele centrale ale localităţii.

Cu toate acestea, investitii suplimentare se impun pentru continuarea activitătilor întreprinse, aşa cum se desprinde din analiza situatiei socio-economice descrisă în primul capitol:

– nu există retea de canalizare şi statie de epurare;

– nu există încă o solutie de neutralizare/colectare şi transport a gunoiului de grajd şi resturi vegetale;

– educarea populatiei în spiritul reciclării, protectiei mediului şi voluntariatului.

5.2.1. Obiectivul general:
Asigurarea protectiei şi calităţii mediului înconjurător în vederea cresterii standard ului de viată al locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Tarna Mare.

5.2.2. Obiective specifice:
Asigurarea managementului de calitate al apei;

Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deseurilor;

Promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei şi de eficienţă energetică;

Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea riscurilor naturale şi de sănătate a populat

Conservarea mediului si a valorilor cultural;

5.2.3. Activităţi:
Obiectivul operational „Asigurarea managementului de calitate al apei”

Obiectivul operational “Dezvoltarea   unui   sistem   integrat   eficient   de   management   al deseurilor”

Obiectivul operational “Promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei şi de eficienţă energetică”

Obiectivul operational “Îmbunătăţirea  stării  mediului  înconjurător  şi  prevenirea  riscurilor naturale şi de sănătate a populatiei”

5.3. Directii de dezvoltare domeniu Educaţie
În acceptiune modernă, în contextul dezvoltării  durabile, scoala este privită ca un sistem complex, o organizatie a învătării, care stimulează noi căi de gândire, într-un climat în continuă schimbare.

Scoala este din ce în ce mai integrată comunitătii locale, iar într-o scoală care functionează bine competenta acesteia depăseste suma competentelor personalului care o deserveste. De aceea si implicarea comunitătii si a autoritătii locale în viata scolii se impune a fi pe măsură, astfel încât să  asigure  îmbunătătirea  continuă  a  conditiilor  în  care  se  desfăsoară  procesul  de  învătământ, crescând  atractivitatea  scolii  din  comunitate  si  diminuând  riscul  migratiei  elevilor  din  ciclul  II catre mediul urban.

5.3.1. Obiectiv general:  
Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei Tarna Mare, prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului pentru desfăşurarea de activităţi extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor educaţionale.

5.3.2. Obiective specifice:
- Sprijinirea diversificarii serviciilor educationale furnizate la nivel local;

- Spijinirea tuturor formelor de creativitate printer care cea artistic, in cadrul programelor scolare aferente ciclurilor de invatamant prescolar, primar, gimnazial si voacional;

- Crearea  unui  context  care  să  permită  tinerilor  să  dobândească  competenţe  de  exprimare  a propriei personalităţi, necesare de-a lungul vieţii;

- Promovarea diversităţii culturale ca sursă a creativităţii şi inovatiei;

- Incurajarea utilizării TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi;

- Formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant;

- Sensibilizarea liniei publice cu privire la perceperea inovaţiei drept modalitate de promovare a dezvoltării durabile;

- Iniţierea  de  programe  de  formare  pe  mai  multe  domenii:  didactica  specialităţii  (abilitare didactică prescolară), management educaţional (managementul procesului didactic), consiliere si orientare a tinerilor , utilizarea computerului, educaţie raţional obiectivă si comportamentală (educaţie  inclusivă,  consiliere  publicaţii  scolare,  identificarea  si  tratarea  barierelor  învăţării, dezvoltarea creativităţii în limbă si comunicare) etc.

- Menţinerea si integrarea tinerilor în viata socială si economică a comunităţii;

- Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educaţionale;

- Crearea unui mediu favorabil inovării şi adaptabilităţii într-o lume aflată în continuă schimbare (inclusiv pe plan social şi antreprenorial);

- Stimularea  sensibilităţii  estetice,  dezvoltării  emoţionale,  gândirii  creative  şi  intuiţiei  la  toţi copii la vârsta cea mai frageda, inclusiv în învăţământul preşcolar;

- Incurajarea unei mentalităţi antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, prin cooperarea cu mediul de afaceri;

- Lărgirea  accesului  la  o  serie  de  forme  creative  de  exprimare  atât  prin  intermediul  învăţământului formal cât şi prin activităţii neformale şi informale pentru tineret;

- Oferirea mijloacelor care să permită cetăţenilor să-şi îmbunătăţească oportunităţile de angajare în toate domeniile în care creativitatea şi capacitatea de inovare joacă un rol important;

-   Promovarea noţiunilor de bază în materie de protecţie a proprietăţii intelectuale.

5.3.3. Activităţi:
Obiectivul operational “Dezvoltarea infrastructurii educaţionale”

Obiectivul operational “Creşterea gradului de perfecţionare a personalului didactic”

Obiectivul operational “Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivel local”.

5.4. Directii de dezvoltare domeniu Sănătate
Starea de sănătate a populaţiei este determinată de accesul la sănătate, pe de o parte, si de accesul la servicii de sănătate, pe de altă parte. Accesul la sănătate depinde într-o mare măsură de factori  externi  sistemului  de  sănătate:  factori  genetici,  factori  de  mediu,  factori  de  dezvoltare economică,  factori  socio-culturali.  Accesul  la  îngrijiri  de  sănătate  este  influentat  aproape  în totalitate de organizarea sistemului sanitar.

Accesibilitatea  la  servicii  de  îngrijire  medicală  este  determinată  de  convergenta  dintre oferta si cererea de astfel de servicii, sau, altfel spus, disponibilitatea reală a facilitătilor de îngrijiri comparativ cu cererea bazată pe nevoia reală pentru sănătate. Disparitătile în accesul la îngrijiri apar  din  cel  putin  patru  motive:  etnice  sau  rasiale;  economice,  aici  incluzând  costurile  directe suportate de populatie (co-plăti, costuri legate de tratamente si spitalizare) precum si cele indirecte (cost  transport,  timpi  de  asteptare);  asezare  geografică  inadecvată  a  facilitătilor  de  îngrijiri; calitatea inegală a serviciilor de acelasi tip.

În contextul legislativ actual misiunea autoritătii locale este aceea de a asigura accesul egal al membrilor comunitătii la serviciile de îngrijiri de sănătate furnizate în plan local.

5.4.1.  Obiectiv  general:
Dezvoltarea  infrastructurii  de  sănătate  şi  a  serviciilor  medicale  în vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de sănătate de bază.

5.4.2. Obiective specifice:
- Realizarea de investitii în infrastructura-suport, echipamente, şi resurse umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze calitatea serviciilor oferite

- Cresterea accesibilitătii grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate.

-Cresterea responsabilitătii societăţii pentru sănătatea publică.

- Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, organizatiilor neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor din sectorul de sănătate.

5.4.3. Activităţi:
Obiectivul operational “Realizarea  de  investitii  în  infrastructura-suport,  echipamente,  şi resurse umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze calitatea serviciilor  de sănătate oferite”

Obiectivul operational “Cresterea  accesibilitătii  grupurilor  vulnerabile  la  serviciile  de sănătate”

Obiectivul operational “Cresterea responsabilitătii societăţii pentru societatea publică”

Obiectivul operational “Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, organizatiilor neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor din sectorul de sănătate”

5.5. Directii de dezvoltare domeniu Cultură
Abordarea acestui domeniu îsi propune să găsească un răspuns la o întrebare esenţială: cum se poate concretiza rolul culturii în ecuaţia dezvoltării durabile a comunităţii, în susţinerea creaţiei artistice şi valorificarea patrimoniului din perspectiva protecţiei şi promovării diversităţii culturale specifice spaţiului european şi a dezvoltării cetăţeniei europene.

Într-o societate în continuă dinamică, în care tinta generală devine profitul este de cele mai multe ori neglijat aspectul „hrănirii” culturale a populatiei.

Prin atributul său legal, însă, autoritatea locală din comuan Tarna Mare îsi propune să redea culturii locul său în dezvoltarea generală durabilă a comunitătii.

5.5.1. Obiectiv general:
Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural, punerea în valoare a resurselor antropice şi crearea de facilităţi pentru petrecerea timpului liber.

5.5.2. Obiective specifice:
 Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale din comună;

 Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului liber.

 Menţinerea în stare optimă a exponatelor şi stabilirea unor programe clare, cu ordine de priorităţi, pentru lucrările necesare de întreţinere şi restaurare;

 Includerea muzeelor şi colecţiilor în ansambluri culturale care să constituie poli de atracţie pentru vizitatori şi dezvoltarea infrastructurii aferente;

 Adoptarea  unor  măsuri  suplimentare  pentru  asigurarea  integrităţii  şi  securităţii  fizice  a bunurilor  culturale muzeale împotriva  furtului,  distrugerii  sau deteriorării şi  altor factori  de  risc naturali sau antropici;

 Diversificarea tipurilor de ofertă şi a formelor de expresie artistică, inclusiv prin susţinerea proiectelor care vizează organizarea de festivaluri, gale, concursuri de creaţie şi de interpretare la nivel naţional, regional şi local;

 Actualizarea   şi   completarea   colecţiilor   de   bibliotecă;   modernizarea   incintelor   şi   a serviciilor oferite;

 Sporirea interesului publicului pentru artele vizuale;

 Dezvoltarea   infrastructurii   pentru   practicarea   sportului   şi   organizarea   de   competiţii sportive;

 Valorificarea resurselor naturale ale oraşului pentru crearea infrastructurii de agrement;

 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru dezvoltarea durabilă a resurselor naturale pentru creşterea calităţii serviciilor de turism;

 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii aşezămintelor, dotarea lor cu echipament modern;

 Prezervarea  zonelor  verzi  existente  si  amenajarea  de  noi  zone  verzi  după  normele urbanistice;

 Reabilitarea spaţiilor pentru comunicare şi cultură (reamenajarea casei de cultură în scopul desfaşurării de evenimente culturale periodice).

5.5.3. Activităţi:
Obiectivul operational  “Reabilitarea  şi  punerea  în  valoare  a  obiectivelor  culturale  din comună”

Obiectivul operational “Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului liber”

5.6. Directii de dezvoltare domeniu Tineret
Între   localităţile   judeţului   există   disparităţi   socio-economice   generate   de   mărimea demografică,   structura   activităţilor   economice,   gradul   de   accesibilitate,   nivelul   dotărilor infrastructurale.

Revitalizarea comunei Tarna Mare poate fi dinamizată de oportunităţile apărute şi accesarea resurselor  de  finanţare  nerambursabilă  pentru  proiecte,  impunându-se  o  „altfel”  de  abordare  a conceptului de dezvoltare locală şi adoptarea unor metode ce includ o abordare globală şi trecerea la acţiune pe baza unor proiecte elaborate şi convingătoare.

Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă tehnică, servicii în afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a localităţii.

Un   specific   aparte   pentru   comuna   Tarna Mare   poate   fi   considerat  în   acest  moment schimbarea totală a manierei de abordare a managementului sectorului public, de la managementul bugetar la managementul pe proiecte, această schimbare fiind definitorie şi determin antă pentru managementul strategic comunitar, în condiţii de resurse financiare locale insuficiente.

Este nevoie de un efort uriaş al locuitorilor de a se adapta la exigenţele şi provocările noi şi de a adopta metode şi practici noi pentru valorificarea oportunităţilor care apar.

5.6.1.  Obiectiv  general:
  Crearea  unei game  largi  de  servicii  destinate  tinerilor, accesibile,  de calitate  şi  adaptate  nevoilor  individuale  şi  globale  ale  acestora  care  să  prevină,  să  limiteze,  să combată situaţiile de marginalizare socială a tinerilor, să recupereze şi să reintegreze social tinerii aflaţi în situaţii de risc.

5.6.2. Obiective specifice:
 Creşterea  implicării  administraţiei  publice  în  apărarea  drepturilor  tinerilor  şi  întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale

 Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor

 Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale

 Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii sportive

 Îmbunatatirea  condiţiilor  de  viată,  prin  asigurarea  accesului  la  o  locuinţă  decentă  a tinerilor,  prin  dezvoltarea  programelor  de  construcţii  locuinţe  ANL,  de  serviciu  sau  sociale,  în vederea  ajutorării  categoriilor  de  persoane  cu  venituri  modeste,  în  acest  mod  asigurându-se stabilitatea tinerilor specialişti în comuna Tarna Mare.

5.6.3. Activităţi:
Obiectivul operational “Creşterea  implicării  administraţiei  publice  în  apărarea  drepturilor tinerilor şi întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale”

Obiectivul operational „Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor”

Obiectivul operational „Orientarea  şi  sprijinirea  persoanelor  tinere  în  domeniul  formării profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale”

Obiectivul operational „Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii sportive”

Obiectivul operational „Îmbunătăţirea  condiţiilor  de  viată,  prin  asigurarea  accesului  la  o locuinţă  decentă  a  tinerilor,  de  serviciu  sau  sociale,  în  vederea  ajutorării  categorii lor  de persoane  cu  venituri  modeste,  în  acest  mod  asigurându-se  stabilitatea  tinerilor  specialişti  în comuna Tarna Mare”.

5.7. Directii de dezvoltare domeniu Dezvoltarea economică a comunităţii
Viaţa economică a comunei Tarna Mare trebuie revigorată şi  dezvoltată în toate domeniile sale: agricultură, zootehnie, industrie, comerţ.

Consiliul local îsi propune să identifice pârghiile de actiune pentru stimularea revitalizării vieţii economice a comunei, factorul cu cele mai mari efecte benefice asupra vietii comunitătii.

Demararea  de  noi  afaceri  sau  dezvoltarea  celor  existente  vor  avea  ca  efecte  imediate crearea  de  noi  locuri  de  muncă,  cresterea  veniturilor  pentru  localnici  şi  pentru  bugetul  local. Existenţa unui bun mediu de afaceri va determina cresterea de ansamblu a economiei locale.

În  cadrul  focus-grupului  sustinut  în  etapa  de  studiere  a  profilului  socio-economic  al

localitătii, reprezentantii mediului de afaceri local au identificat următoarele necesitati: Solutii pentru agricultură si zootehnie:

– Construirea unor facilităti pentru producătorii locali: siloz, centru de colectare a laptelui, – moară de făină şi mălai, brutărie;

– Promovarea agriculturii eco;

– Modernizarea şi amenajarea pietei agroalimentare;

– Înfiintarea unui centru de consultanţă agricolă;

– Inventarierea potentialului uman al comunei;

5.7.1.  Obiectiv  general:
 Revigorarea  şi  diversificarea  economiei  locale,  bază  a  dezvoltării socio-economice a comunei Tarna Mare.

5.7.2. Obiective specifice:
 Asigurarea   condiţiilor   pentru   desfăsurarea   unor   activităţi   rentabile   în   agricultură   şi zootehnie  şi  valorificarea  produselor  agricole  locale,  cu  accent  pe  produsele  traditionale  şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului la noi piete, cu precădere europene;

 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activitătilor neagricole din mediul rural;

 Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea afacerilor.

5.7.3. Activităţi:
Obiectivul operational „Asigurarea condiţiilor pentru desfăsurarea unor activităţi rentabile în agricultură şi zootehnie şi valorificarea produselor agricole locale, cu accent pe produsele traditionale şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului la noi piete, cu precădere europene.

Obiectivul operational   “Diversificarea   economiei   locale   prin   sprijinirea   activitătilor neagricole din mediul rural”

Obiectivul operational „Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea afacerilor”.

5.8. Directii de dezvoltare domeniu agricultură si dezvoltare rurală
5.8.1. Obiectiv general:
Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor fermieri.

5.8.2. Obiective specifice:
 Facilitarea accesului la finantare a fermierilor

 Sprijinirea dezvoltării şi diversificării micilor afaceri în comuna Tarna Mare, în special în domeniul productiei.

 Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă care să aibă în sarcină rezolvarea operativă a tuturor problemelor agricole:

 Sistematizarea   şi   organizarea   teritoriului,   definitivarea   reformei   funciare,   evidenţa terenurilor agricole;

 Mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate;

 Imbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor;

 Servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi animale;

 Dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii în agricultură;

 Reactualizarea zonării şi microzonării producţiei agricole

 Monitorizarea actiunii de crestere a animalelor si imbunatatirea potentiualului geneteic al animalelor

 Investiţii în exploataţiile agricole;

 Dezvoltarea   şi   diversificarea   activităţilor   economice   pentru   generarea   de   venituri alternative;

 Dezvoltarea metodelor agricole de producţie concepute să protejeze mediul;

 Menţinerea patrimoniului funciar al agriculturii la standarde superioare;

 Menţinerea şi protejarea livezilor;

 Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii fondului forestier prin:

 Stoparea defrişării pădurilor şi a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier;

 Excluderea păşunatului din păduri;

 Reconstrucţia ecologică a pădurilor destructurate;

 Extinderea suprafeţei pădurilor si amenajarea unor spatii destinate sportului, agrementului, turismului.

5.8.3. Activităţi:
Obiectivul operational „Facilitarea accesului la finantare al micilor producători”

Obiectivul   operational   „Crearea   de   facilităţi   persoanelor   fizice   sau   juridice   pentru încurajarea realizării unor plantatii, împăduriri ale terenurilor neagricole”.

5.9. Directii de dezvoltare domeniu Administratia public
Principiile de bază pe care se întemeiază administraţia publică din unităţile  administrativ- teritoriale sunt:

– Principiul autonomiei locale,

– Principiul descentralizării,

Prin   autonomie   locală   se   înţelege   dreptul   şi   capacitatea   efectivă   a   autorităţilor administraţiei   publice   locale   de   a   soluţiona   şi   de   a   gestiona,   în   numele   şi   în   interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în interesul legii.

Colectivitatea locală reprezintă totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială. Descentralizarea   serviciilor   publice   reprezintă   transferarea   unora   din   atribuţii   din competenţa   autorităţilor   administraţiei   publice   centrale   de   specialitate   către   un   organism determinat, un serviciu public determinat, din unităţile administrativ-teritoriale.

Descentralizarea serviciilor publice implică organizarea unor servicii publice pe plan local, dotate cu un anumit patrimoniu şi organe proprii.

Dar descentralizarea implică o crestere a responsabilitătii autoritătii locale în satisfacerea nevoilor cetătenilor, în asigurarea unor servicii publice de calitate.

5.9.1.  Obiectiv  general:
Cresterea  capacitătii  administratiei  publice  locale  de  furnizare  a serviciilor către populatie şi de sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri local.

5.9.2. Obiective specifice:
 Abordarea unitară a Sistemului Informatic intern;

 Eficientizarea comunicării prin realizarea unei Strategii de comunicare internă şi externă;

 Îmbunătătirea activităţii curente a administraţiei locale şi cresterea capacitătii de atragere de finantări de la Uniunea Europeană.

 Sprijinirea procesului de descentralizare sectorială a serviciilor;

 Instruirea personalului din administraţie;

 Stabilirea procedurilor de recrutare, gestiune şi formare a funcţionarilor publici prin norme şi reguli care pot fi puse efectiv în aplicare;

 Ameliorarea imaginii administraţiei publice prin creşterea transparenţei   actului administrativ şi luarea unor măsuri anticorupţie ferme, vizibile pentru opinia public.

5.9.3. Activităţi:
Obiectivul operational „Reabilitarea si dotarea institutiilor publice”

Obiectivul operational „Eficientizarea comunicării şi realizarea unei strategii de comunicare între administratie si cetătean”

Obiectivul operational “Îmbunătătirea activităţii curente a administraţiei locale şi cresterea capacitatii de atragere de finantări de la Uniunea Europeană”.

6. ZONE DE INTERVENTIE – IDENTIFICAREA UNOR ZONE SPECIFICE DE INTERVENTIE
6.1. Consideraţii Generale
Planul de acţiuni este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, care descrie acţiunile şi paşii  necesari  aplicării  strategiei  şi  atingerii  obiectivelor.  Este  necesar  ca  aceste  acţiuni  să  fie prioritizate, astfel încât realizarea lor şi atingerea progresivă a ţintelor pe termen mediu şi scurt să ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite pe termen lung.

Conţine:

  responsabilitatea asumării sarcinilor,

  calendarul desfaşurării acţiunilor,

  resursele alocate,

  metodele de monitorizare şi evaluare.

Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi implementare şi conţine un  set  de  politici  pe  domenii  de  activitate  ce  se  vor  aplica  într-un  termen  determinat  în  scopul realizării  obiectivelor  generale  fixate  într-o  strategie.  Termenul  de  realizare  a  planului  local  de acţiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă (SLDD).

Planul  de  acţiune  este  procesul  participativ  de  dezvoltare  a  unui  plan  relativ  scurt,  care utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă bine definită.

PLA  va  fi  revizuit  periodic,  astfel  încât  obiectivele  fixate  să  ţină  cont  de  evoluţia macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect este mai mică, avand în vedere că,  pe  masură  ce  se  înaintează  în  timp,  variabilele  economice  ce  trebuie  luate  în  calcul  la  o prognoză economică se multiplică.

Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a comunei  Tarna Mare,  reprezintă  un  pachet  de  măsuri  şi  proiecte  necesare  schimbării  comunităţii locale  pentru  atingerea  unor  parametrii  specifici  societăţii  moderne,  astfel  că  durabilitatea  să devină punctul forte al acesteia.

Situaţia dezvoltării actuale economice, sociale, de mediu şi tehnologice a fost analizată în cadrul   procesului   de   analiză-diagnostic   din   cadrul   strategiei   de   dezvoltare,   iar   obiectivele strategice au fost creionate, fixându-se câteva repere ca referinţe pentru dezvoltările ulterioare.

Planul  de  Acţiune  pentru  implementarea  Strategiei  de  Dezvoltare  Locală  a  comunei Tarna Mare reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii locale pentru atingerea unor parametri specifici societăţii moderne.

Rolul  Planului  de  Acţiune  îl  reprezintă  prezentarea  principalelor  măsuri  şi  proiecte necesare  fazei  de  planificare  şi  implementare  a  dezvoltării  economico  –  sociale,  astfel  încât procesul  să  poata  fi  evaluat  continuu  prin  indicatorii  selecţionaţi  ca  relevanţi  pentru  comuna Tarna Mare.

Necesitatea  unui  plan  de  acţiune  este  dată  de amploarea şi  complexitatea acţiunilor  care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite.

La  nivel  temporal,  pentru  a  realiza  un  management  unitar  sunt  necesare  3  faze  distincte astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate:

Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor.

Planul de executare (implementarea activităţilor)

Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor).

Pentru a avea o dezvoltare inchegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de catre:

Administraţia Locală  –  prin  Instituţia  Primariei  şi  Consiliului  Local,  care  trebuie  să-şi replanifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar planului de acţiune

Comunitatea Locală – cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai dezvoltării locale, prin atitudine şi participare activă;

Mediul de  afaceri  –  firme  şi  instituţii  finanţatoare,  ca  şi  suport  financiar  şi  logistic (informatii si tehnologii modern).

Planul de acţiune cuprinde:

Ø   programul de management, care planifică în anul 2008 o serie de activităţi de organizare şi   iniţiere   a   implementării,   apoi   urmărind   evoluţia   implementării   să   ia   măsurile cuvenite.

Ø   modul de implementare în care competenţele şi atribuţiile sunt grupate pe  structurii de implementare  grupate  pe  funcţii  ale  structurii  manageriale:  previziune,  organizare, coordonare, antrenare

Ø   etapele  implementării  strategiei  de  dezvoltare  locală  la  nivelul  administraţiei  locale.

Planul  anual  este  stabilit  de  Consiliul  Local  prin  stabilirea  priorităţii  de  realizarea  a obiectivelor şi măsurilor programate conform criteriului presiune – stare – raspuns.

Acest criteriu se aplică astfel:

–   se măsoară presiunea necesităţii îndeplinirii fiecărui obiectiv stabilit la momentul iniţial; această presiune se cuantifică pe nivelurile; maximă, medie, mică

–   se  evaluează  situaţia  iniţială,  de  fapt,  stadiul  în  care  se  află  acţiunea  (studiu  de fezabilitate, studiu de impact, elaborare proiect, implementare etc.)

–   se presupune aplicarea măsurii

–   se măsoară starea ipotetica finală, care se cuantifică sub formă de răspuns

Planul  Local  de  Acţiune,  prezintă  principalele  măsuri  şi  proiecte  necesare  fazei  de planificare  şi  implementare  a  dezvoltării  durabile,  astfel:  în  procesul  de  dezvoltare  să  poată  fi evaluat   continuu   complexitatea   factorilor   SEMT   (social-economic-mediu-   tehnologic)   prin indicatorii  de  dezvoltare  durabilă  (dimensiuni  ale  durabilităţii)  selectionaţi  ca  relevanţi  pentru comuna  Tarna Mare.  Utilitatea  unui  plan  de  acţiune  este  dată  de  amploarea  şi  complexitatea acţiunilor  ce  trebuie  executate  pentru  atingerea  obiectivelor  strategice  definite  în  Strategia  de Dezvoltare Durabilă a comunei.

Pentru a asigura o dezvoltare coerentă a comunei Tarna Mare, suportul necesar trebuie să fie asigurat de către:

Primăria  şi  Consiliului  Local,  care  trebuie  să-şi  replanifice  dezvoltarea  instituţională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local de Acţiune:

Comunitatea Locala  – cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai dezvoltării locale, prin atitudine şi participare activă;

Mediul  de  afaceri  –  firme  şi  instituţii  finanţatoare,  drept  suport  financiar  şi  logistic (informaţii şi tehnologii moderne).

Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt:

Funcţia de previziune – cuprinde activităţi care privesc:-   realizarea  obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea resurselor şi mijloacelor de realizare pe anii 2007 – 2013-   întocmirea  planurilor  anuale  prin  preluarea  obiectivelor  din  strategia  de  dezvoltare  şi realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine-   elaborarea  de  proiecte  de  finanţare,  studii  de  fezabilitate,  planuri  de  afaceri,  studii  de marketing,  analize  cost-beneficiu  etc.  care  să  fundamenteze  modalităţile  şi  mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor.

 Funcţia de  organizare–  cuprinde  procesele  de  management,  de  grupare  de  atribuţii  şi responsabilităţi, delegare  de competenţe cuprinse  în strategia  de  dezvoltare  ierarhizate  astfel: persoane  individuale,  agenti  economici,  grupuri  şi  comitete,  primărie,  comisii  de specialitate din consiliul local.

Funcţia de coordonare– cuprinde  activităţile prin care se  armonizează  hotărârile,  deciziile  şi acţiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de dezvoltare în cadrul funcţiilor de mai sus (previziune şi organizare)

Funcţia de antrenare– cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a structurilor constituite şi a  grupurilor  de  interese  pentru  implementarea  obiectivelor  din  strategia  de dezvoltare locală.

Funcţia de  control  şi  evaluare  –cuprinde  activităţile  prin  care  performanţele  obţinute sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului de  avansare a programului pentru a se elimina rămânerile în urma. Se vor determina cauzele care determină abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor şi pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală.

6.2. Principii si Conditii
În vederea realizării Planului Local de Acţiune, primăria comunei Tarna Mare, ca autoritate publică  locala,  trebuie  să-şi  întărească  capacitatea  instituţională  la  toate  nivelele  de  decizie  şi execuţie, aceasta presupune atragerea şi furnizarea de resurse financiare suficiente şi mobilizarea resurselor  umane,  identificarea  celor  mai  eficiente  mecanisme  de  comunicare,  dar  şi  analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităţilor.

Pentru  a  putea  fi  rezolvate  problemele  curente,  cât  şi  cele  ce  pot  apare  în  viitor, administraţia publică locală trebuie să adopte un management eficient.

Materializarea  capacităţii  instituţionale  este  un  proces  de  durată  în  care  Administraţia publică trebuie să acţioneze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcţionarului public faţă de accesul cetăţenilor la activitatea administraţiei.

În  acest  sens  o  principală  preocupare  a  managerului  primăriei  a  fost  de  armonizare  a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.

În ceea ce priveşte relaţia cu cetăţeanul, primăria comunei Tarna Mare a demarat un amplu proces de consultare a opiniei cetăţenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2007- 2013.

6.3. Obiective Generale
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Tarna Mare sunt:

Asigurarea   accesului   neîngrădit   la   infrastructură  (apă,  gaze   şi   canalizare)  a  tuturor locuitorilor şi al consumatorilor economici din comună;

Reabilitarea  şi  modernizarea  în  conformitate  cu  necesităţile  şi  standardele  europene  a şcolilor;

Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie;

Protecţia  mediului  prin  conformarea  progresivă  cu  standardele  de  mediu  din  Uniunea Europeană pe care România va trebui sa le atingă în totalitate;

Garantarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în zootehnie şi agricultură;

Combaterea   excluderii   şi   dezechilibrelor   sociale   prin   crearea   de   noi   oportunităţi investiţionale.

6.4. Consolidarea Capacitaţii  Instituţionale A Primăriei
Condiţiile  care  stau  la  baza  unei  dezvoltării  social  – economice  rapide  sunt  susţinerea  şi participarea  activă,  respectarea  legilor  şi  onorarea  obligaţiilor  primăriei  comunei,  precum  şi implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveşte rezolvarea propriilor probleme.

Administraţia Publică Locală, fiind o interfaţă între cetăţean şi institutiile statului, trebuie să elaboreze şi să dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale si consolidarea cadrului institutional.

Activitatea publica locala va fi orientata spre:

Dezvoltarea durabila a comunitatii se va realiza cu ajutorul unirii eforturilor tuturor locuitorilor pentru solutionarea problemelor comune;

Dezvoltarea infrastructurii comunitatii (aprovizionarea cu apa, canalizare etc.)

Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a veniturilor la buget;

Elaborarea, aprobarea si controlul strict asupra executarii bugetului.

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin:

Organizarea licitatiilor pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si servicii pentru necesitatile intitutiilor bugetare din bani publici;

Stoparea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul;

Stoparea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare;

Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre sfera private.

Consolidarea finantelor publice:

Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor social-economice si cultural ale populatiei, pentru dezvoltarea teritoriului subordonat;

Intreprinderea unor masuri cocncrete pentru acumularea veniturilor proprii si mentinerea echilibrului bugetar;

Constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes local;

Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca forta motrice a economiei de piata.

Stabilirea şi promovarea parteneriatului:

1.Sprijinirea  organizaţiilor  nonguvernamentale  care  işi  desfăşoară  activitatea  în  folosul cetăţeanului;

2.Participarea la proiecte investiţionale  comune cu sectorul economic în domeniile social, cultural şi de mediu.

Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în:

Dezvoltarea managementul resurselor umane

1.Preocuparea  autorităţii  locale  pentru  pregătirea  continuă  a   funcţionarilor  publici  pe domeniile prioritare dezvoltării comunei.

Dezvoltarea nivelului de pregatire profesională

1.Identificarea unui sistem de training adecvat;

2.Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire;

3.Corelarea necesităţilor cu potentialul uman existent.

Utilizarea eficientă a resurselor umane

1.Identificarea regulamentului de   organizare şi funcţionare a personalului şi a regulamentului de ordine internă;

2.Personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite.

Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale

1.Responsabilitate funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale;

2.Conṣtientizarea importanţei activităţii fiecărui angajat;

3.Transparenţa funcţionării sistemului instituţional pentru fiecare angajat;

4.Acordarea  de  stimulente  financiare  în  funcţie  de eficienţa  şi  competivitatea  activităţilor depuse.

Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean

1.Serviciul public orientat în folosul cetăţeanului;

2.Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi agenţii economici;

3.Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la procesul decizional;

4.Comunicare operativă cu cetăţenii comunei;

5.Implementarea unui sistem de management al calităţii.

Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice

1.Administrarea corespunzatoare a banilor publici;

2.Programarea eficientă a cheltuielilor şi veniturilor;

3.Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte şi programe cu finanţare nerambursabilă.

Dezvoltarea managementul informaţiilor

1.Analizarea nevoilor în domeniul software;

2.Corelarea şi integrarea bazelor de date din primăriei